Poradna - Školní stravování

Může být poskytnuto stravování i v době nemoci či ŘD?

Dotaz se týká stravování zaměstnanců. Pokud bude dohodnuto v kolektivní smlouvě, může být poskytnuto stravování i v době nemoci či ŘD? Zaměstnanci by platili cenu potravin, sníženou o FKSP nebo včetně režijních nákladů? Anebo mají možnost stravovat se pouze, když jsou v práci?

Do kolektivní smlouvy nelze uvádět ustanovení odporující obecně závazným právním předpisům.
V zákoníku práce, a to v §236 se sice v odst. 3 uvádí, že je-li dohodnuto v kolektivní smlouvě, může být poskytnuto závodní stravování i zaměstnancům na dovolené nebo v pracovní neschopnosti. To ale neplatí pro příspěvkové organizace zřizované státem, obcemi či kraji.

 

V § 236 odst. 2 zákoníku práce je totiž uvedena věta, že v kolektivní smlouvě mohou být upraveny všechny podmínky poskytování a financování závodního stravování, nejsou-li tyto záležitosti upraveny pro určený okruh zaměstnavatelů zvláštním právním předpisem.
A právě pro výše uvedené příspěvkové organizace je takovým předpisem zákon č.250/2000 Sb., v platném znění , jeho § 33b) a zejména vyhláška č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřizovaných územními samosprávnými celky.

 

Vyhláška stanoví v §3 odst 4), že zaměstnanec má nárok na hlavní jídlo za sníženou úhradu pouze tehdy, odpracuje-li v kalendářním dni alespoň 3 hodiny. To není v době dovolené nebo nemoci splněno.