Poradna - Hygiena potravin

Je mozne prodávat svařák domáce víno ze zahraničí?

Pochazim ze SR, bydlím ve vinohradnicke oblasti. Je mozne prodávat svařák domáce víno ze zahraničí?

Tazatel má v úmyslu nabízet a prodávat svařené víno, víno pro přípravu nápoje by dovážel ze Slovenské republiky.

 

Dotaz se dotýká dvou činností, jednak obchodu s vínem (obchodní činnost) a přípravy a prodeje svařeného vína – což náleží do činnosti náležející do činnosti poskytování stravovací služby.

 

Prodej potravin – tedy i vína spadá do kompetence Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Potraviny pocházející z jiné členské země EU se nepovažují za dovezené. Při obchodování v rámci členských zemí EU se uplatňuje tzv. volný pohyb zboží. K obchodování není třeba žádná speciální povolení ani certifikáty. Potraviny musí být samozřejmě bezpečné, správně označené a musí splňovat příslušné obecně závazné právní předpisy. Na místně příslušný inspektorát SZPI je povinnost zaslat „Oznámení provozovatele potravinářského podniku o zahájení/ukončení výkonu předmětu činnosti“ ve smyslu § 3 odst. 1 písm. i zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Formulář lze stáhnout na webových stránkách SZPI.

 

Pokud by měl tazatel v úmyslu podávat svařené víno, jednalo by se o poskytování velmi specifické formy stravovací služby asi dočasný prodej nápoje podle kapitoly III. Přílohy II. Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin. Pokud by bylo víno svařováno mimo místo jeho prodeje, muselo by to být na místě, které odpovídá požadavkům na potravinářský provoz, resp. na provozovnu poskytující stravovací služby podle výše uvedeného předpisu. O zahájení poskytování stravovací služby, kam prodej svařeného vína patří je provozovatel této činnosti povinen zaslat oznámení o místu a rozsahu činnosti místně příslušné Krajské hygienické stanici (KHS).

 

V průběhu prodeje může KHS kontrolovat zda poskytování stravovací služby je v souladu s platnými předpisy na ochranu veřejného zdraví a další kontrolní orgány (Státní zemědělská a potravinářská inspekce – SZPI, Česká obchodní inspekce ČOI) provést státní dozor ve kterém může požadovat doklady o původu vína a způsobu jeho nabytí.

 

Z hlediska nejzákladnějších hygienických požadavků: pracovník, který by svařené víno připravoval i ten jež by ho zákazníkům nabízel by měl vlastnit zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství a mít základní znalosti z hlediska ochrany veřejného zdraví. Také nádoby (kelímky) pro jedno použití by měly být vyrobeny z plastu, který je zdravotně nezávadný a je schválen pro styk potravinami.

 

Před zahájením prodeje je nezbytné, aby se tazatel v potřebném rozsahu seznámil s platnými obecně závaznými právními předpisy (Nařízení ES, zákony, vyhlášky) – všechny potřebné informace jsou ke stažení na internetu. Jde zejména o následující legislativu

 

* Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, zejména příloha II. kapitoly 3, 4. Tato příloha stanovuje obecné hygienické podmínky a požadavky pro všechny provozovatele maloobchodu. Kapitola 3 přílohy II stanovuje požadavky na pojízdné nebo přechodné prostory (například prodejní stany, stánky na trhu, pojízdné prodejny),

 

* Zákon č.110/1997 Sb. O potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů v platném znění a navazující prováděcí předpisy

 

* Zákon č. 321/2004 Sb. O vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů a prováděcí předpis

 

* Vyhláška č.323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství – v platném znění

 

* Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví v platném znění,

 

* Vyhláška č.137/2014 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb.

 

* Zákon č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele – podmínky a poctivost prodeje kontroluje Česká obchodní inspekce

 

Závěrem je nutno upozornit na skutečnost, že prodejce i svařeného vína plně odpovídá za zdravotní nezávadnost potraviny. Spotřebiteli by měl poskytovat základní informace o druhu a jakosti nabízeného vína jakož i o přísadách, které byly pro přípravu nápoje použity.

 

MVDr. P. Otoupal, CS