Poradna - Hygiena potravin

Je možné nošení vlastní stravy do MŠ u dětí se speciální dietou?

Dobrý den,

obracím se na vás s dotazem týkajícím se nošení vlastní stravy do MŠ u dětí se speciální dietou. Při konzultaci s hygienickou stanicí mi bylo řečeno, že žádná legislativa tuto problematiku neupravuje a že doporučují, abychom s rodiči uzavřeli smlouvu, kde bude ošetřeno, že rodič přebírá veškerou zodpovědnost za kvalitu jídla, které přinese.

V zákoně č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů vymezuje v §10 uvádění potravin do oběhu se však uvádí:

citace:

(1) Do oběhu je zakázáno uvádět potraviny

a) jiné než zdravotně nezávadné
b) klamavě označené nebo nabízené ke spotřebě klamavým způsobem
c) s prošlým datem použitelnosti
d) neznámého původu…
e) překračující nejvyšší přípustné úrovně kontaminace radionuklidy…

konec citace.

Máme tedy jídlo donesené rodiči považovat za potraviny „neznámého původu“, neboť není jasný zdroj potravin ani postup přípravy a tím pádem jim neumožnit, aby si dietní jídlo pro své dítě přinesli? Bohužel nemáme vlastní vývařovnu a dodavatel není schopen / či možná ochoten/ nám dietní jídla vařit.

Děkuji předem za konzultaci.

Dobrý den,

 

nejedná se o problematiku zákona o potravinách, ale o hygienické předpisy. Přinášení připravené diety do školní jídelny je v zásadě možné, ale musí být zavedeno do systému HACCP.
Donášení stravy je možné dle pokynu hl. hygienika:

 

Stanovisko hlavního hygienika
Ředitelé KHS a ředitel HS hl. m. Prahy
V Praze dne 3.5.2011Č.j.: 34059/2011

 

Vážená paní ředitelko,Vážený pane řediteli,
Na základě požadavku na sjednocení postupu orgánů ochrany veřejného zdraví, při výkonu státního zdravotního dozoru, nad zajištěním dietního stravování dětí v rámci školního stravování, Vám zasílám stanovisko Ministerstva zdravotnictví k uvedené problematice.
Zajištění dietního způsobu stravování dětí v rámci školního stravování není právními předpisy orgánu ochrany veřejného zdraví upraveno.
Podávání stravy připravované v rodině dítěte ve školní jídelně není stravovací službou ve smyslu § 23 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nepodléhá tedy výkonu státního zdravotního dozoru orgánů ochrany veřejného zdraví.
Individuální stravování není upraveno ani v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Realizace tohoto způsobu stravování je plně v kompetenci provozovatele stravovací služby na základě jeho dohody s rodiči nebo jiným zákonným zástupcem dítěte. V uvedeném případě si provozovatel stravovacího zařízení stanoví podmínky pro způsob uchování a další manipulace s pokrmem, které zapracuje do systému HACCP, včetně zajištění písemného souhlasu rodičů nebo jiného zákonného zástupce dítěte, že zodpovídají za zdravotní nezávadnost pokrmu doneseného do provozovny školního stravování.
Rodiče nebo jiný zákonný zástupce dítěte doloží dále provozovateli stravovacího zařízení vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost, který dítě registruje, že dítě má zdravotní indikaci k dietnímu způsobu stravování.
Při dodržení výše uvedených požadavků nesmí individuální způsob stravování dětí narušit provoz stravovacího zařízení.
Stanovisko Ministerstva zdravotnictví se vztahuje na stravování dětí a žáků zajišťované v zařízeních školního stravování všech stupňů výchovně – vzdělávací soustavy.
S pozdravem
MUDr. Michael Vít, Ph.D.
náměstek ministra a hlavní hygienik ČR

Proto je důležité u dietního stravování sepsat smlouvu mezi školní jídelnou a rodiči, kde bude jasně stanoveno, o jakou dietu se jedná a jak bude dietní stravování probíhat.
V další fázi si školní jídelna na tuto situaci vytvoří zařazení do vlastního systému HACCP ve školní jídelně. Stejný postup si vytvoří i výdejna – jde o převzetí, samostatné uložení, ohřátí a vydání.

 

Bc. Alena Strosserová