Poradna - Hygiena potravin

Jaká povolení si musím obstarat pro prodej pití na příležitostných akcích?

Dobrý den,
Měl bych dotaz. Chtěli bychom jet prodávat věci společné s geocachingem na akci kterou pořádá geocachingová komunita. Budeme tam také chtít prodávat pití (vše točené, asi 3 druhy piva a 1-2 druhy limonád). Jídlo žádné. Budeme takto prodávat 1-2 do roka. Musíme mít EET? Jaké všechna povolení si musíme obstarat?
Děkuji

Činnost, kterou plánujete provozovat, patří mezi stravovací činnosti. To znamená, že je Vaši povinností, jako provozovatele stravovací služby, splnit oznamovací povinnost podle § 23 odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. V praxi to znamená písemně oznámit orgánu ochrany veřejného zdraví (místně příslušné Krajské hygienické stanici) nejpozději v den zahájení činnosti: předmět a rozsah činnosti, umístění provozovny, významnou změnu v předmětu nebo rozsahu činnosti nejpozději v den této změny a den ukončení provozu stravovací služby. Právnická osoba v oznámení uvede obchodní firmu, sídlo a právní formu; fyzická osoba oprávněná k podnikání podle zvláštních právních předpisů obchodní firmu a bydliště.

Pokud se týče legislativních požadavků pro oblast stravovací služby, je potřeba splnit požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, a to v požadavcích na pojízdné nebo přechodné prostory (č. 4 odst. 2 Příloha II, kapitola III): udržovat prostory a používané zařízení v čistotě a dobrém stavu, mít k dispozici vhodná zařízení pro udržování osobní hygieny (mytí rukou, osušování rukou), zajistit čištění, dezinfekci pracovních nástrojů a zařízení, k dispozici přívod teplé nebo studené pitné vody, mít k dispozici zařízení na umístění odpadů. Více na http://www.khsova.cz/docs/01_legislativa/files/852_2004.pdf

Z evropské legislativy je ještě  důležité Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. V čl.18 Sledovatelnost je podstatné, že musí být zajištěna sledovatelnost potravin, provozovatel potravinářského podniku musí být schopen identifikovat jakoukoli osobu, která mu dodala potravinu a aby byl schopen tyto informace poskytnout příslušným orgánům.

Dalším předpisem, který problematiku stravovací služby řeší je již zmíněný zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Podle § 19 odst. 2 musí mít fyzická osoba při pracovních činnostech zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví.  V § 20 jsou dále stanoveny podmínky pro fyzickou osobu, která vykonává činnosti epidemiologicky závažné a v § 21 podmínky osoby provozující činnosti epidemiologicky závažné. Více na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258

Závěrem bych ještě upozornila na dodržování požadavků vyhlášky č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny, kde jsou v §§ 49 a 50 stanoveny podmínky provozní a osobní hygieny. Více na https://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/vyhlaska-c-137-2004-sb-o-hygienickych-pozadavcich-na-stravovaci-sluzby-a-o-zasadach-osobni-a-provozni-hygieny-pri-cinnostech-epidemiologicky-zavaznych

MVDr. Anna Niklová