Poradna - Potraviny (složení, značení, výživové hodnoty)

Co je třeba, když chci dovážet olivový olej ze Španělska?

Dobrý den,

začínám dovážet olivový olej ze Španělska. Budu jej prodávat pod s. r. o. mého otce, která ale doposud obchodovala pouze s nepotravinářskými produkty. Chci se zeptat, zda je nutné na Státní zemědělské a potravinářské inspekci nějakým způsobem oznamovat zahájení této činnosti, zda musím splňovat nějaké hygienické podmínky a co všechno musí obsahovat česká etiketa. V těch zákonech a vyhláškách se moc nevyznám.

Předem děkuji.

Celá oblast výroby potravin, obchodu s potravinami, včetně jejich skladování, dopravy a nabízení k prodeji se ve státech EU řídí rozsáhlou legislativou – Nařízeními a Směrnicemi Evropských společenství na které navazuje národní legislativa, v ČR především zákon č.110/1997 Sb. v platném znění a další zákony týkající se požadavků na jednotlivé skupiny a druhy potravin, dále zákon č.146/2002 Sb. o Státní zemědělské a potravinářské inspekci (dále jen SZPI), která je pro Vás orgánem státního dozoru. Na webových stránkách SZPI www.szpi.gov.cz lze najít jak legislativu EU tak českou v plném znění. Vzhledem k tomu, že se již zabýváte dovozem potraviny – uváděním potraviny do oběhu (zákon o potravinách § 2, písm. o), je pro Vás zcela nezbytné se s ustanoveními a požadavky obecně závazných právních předpisů seznámit. Dále je třeba dovoz potraviny územně příslušnému inspektorátu SZPI podle adresy sídla Vaší firmy ohlásit – formulář najdete na výše uvedené webové stránce) .

 

Ze shora uvedeného webu szpi pro začátek uvádím:

 

Obecné informace k dovozu potravin dovážených do ČR z jiné země EU

 

Potraviny, které se na český trh dostávají z jiné členské země Evropské unie, se nepovažují za dovezené. Při obchodování v rámci členských zemí EU se uplatňuje tzv. volný pohyb zboží. K obchodování nepotřebujete žádná speciální povolení ani certifikáty. Potravina musí být samozřejmě bezpečná, správně označená a musí splňovat příslušné obecně závazné právní předpisy.

 

Obecné požadavky

 

Všechny potraviny uváděné na trh v rámci EU musí splňovat obecné požadavky na označování stanovené směrnicí 2000/13/ES, v platném znění (u nás byly požadavky směrnice zapracovány do zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů). Důležitým předpisem je Nařízení Evropského parlamentu a Rady 178/2002/ES, které stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, ve znění pozdějších předpisů.

 

Protože neuvádíte v jakém balení potravinu dovážíte je užitečná i další informace SZPI

 

Rozlévání olivových olejů

 

28. 03. 2013

 

Olivové oleje mohou být na trh uváděny pouze v souladu s nařízením Komise (EU) č. 29/2012 ze dne 13. ledna 2012 o obchodních normách pro olivový olej (dále jen „nařízení č. 29/2012“), které provádí čl. 113 odst. 1 písm. a) Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů). Tato obchodní norma neumožňuje, aby byl olivový olej nabízen konečnému spotřebiteli bez dalšího jako „rozlévaný“ (např. do přinesených lahví).

 

Dle čl. 2 nařízení č. 29/2012 se olivové oleje uvedené v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení nabízejí konečnému spotřebiteli v balení o maximálním objemu 5 litrů, opatřeném uzávěrem, který není možné znovu použít, a toto balení je označeno etiketou podle čl. 3 až 6 tohoto nařízení. Jedná se o jedinou právně přípustnou možnost, v jakých obalech a za jakých podmínek mohou být olivové oleje konečnému spotřebiteli nabízeny.

 

Pokud hodlá provozovatel potravinářského podniku olivové oleje pro konečného spotřebitele stáčet z jiných (větších) obalů, musejí obaly, ve kterých mají být olivové oleje nabízeny konečnému spotřebiteli (do kterých má být olej za tímto účelem stáčen), odpovídat požadavkům čl. 2 nařízení č. 29/2012, tedy musí se jednat o obaly o maximálním objemu 5 litrů, opatřené uzávěrem, který není možné znovu použít, a toto balení musí být označeno etiketou podle čl. 3 až 6 tohoto nařízení. Tento potravinářský podnik (provozovna) je potom stáčírnou olivového oleje a provozovatel této stáčírny má povinnost dle čl. 7 nařízení č. 29/2012 na žádost příslušného orgánu předložit předepsané doklady dokládající údaje uvedené v článcích 4, 5 a 6 tohoto nařízení a podléhá případně dalším opatřením ze strany státu podle čl. 8 a 9 tohoto nařízení.

 

Za dotaz děkuje a odpovídá MVDr. Pavel Otoupal, CSc..