Pokyny pro autory

ZAMĚŘENÍ ČASOPISU

Časopis Výživa a potraviny je recenzovaným neimpaktovaným časopisem uvedeným na seznamu Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace. Vychází od roku 1945. Původní název Výživa lidu byl v roce 1989 změněn na Výživa a potraviny. Je určen čtenářům se širším zájmem o výživu a stravování a pro odborníky příbuzných oborů, jako je zdravotní výchova, potravinářská chemie a technologie, kontrola jakosti, obchod s potravinami, bezpečnost potravin, dále pro lékaře dietology, potravinové zbožíznalce, pracovníky společného stravování, nutriční terapeuty a další odborníky a veřejnost se zájmem o to, co jí. Jeho úlohou je vzdělávání lidí působících v sektoru stravování, formou odborných recenzovaných článků z oblasti výživy, které musí být zároveň srozumitelné i pro širokou veřejnost. Kromě toho otiskuje populárně naučné články, zejména v příloze zpravodaje. Časopis plní funkci členského časopisu Společnosti pro výživu. Vychází se všitou přílohou Zpravodaj školního stravování.

Články časopisu Výživa a potraviny, který je určen široké veřejnosti, která se zajímá o lidskou výživu, tedy poučeným laikům, ale také odborníkům z příbuzných oblastí, mají vycházet z odborných zdrojů zpracovaných formou pochopitelnou pro cílové čtenáře časopisu. Není vhodné, aby článek byl ze značné části kompilací populárních, či dokonce alternativních zdrojů, které již odborné zdroje tímto způsobem upravily.

PŘIJÍMANÉ RUKOPISY

Rukopisy by měly splňovat následující pravidla:

 1. téma musí být obecné, srozumitelné širokému okruhu čtenářů
 2. musí být psány živě a čtivě, jednoduchým jazykem při zachování odborného obsahu.
 3. sdělení musí být nezávislé, nepodřízené komerčnímu zájmu
 4. téma rukopisu by mělo být nové nebo nově zpracované

Časopis tedy publikuje následující druhy rukopisů, kdy každý má jiná pravidla psaní:

 • krátké články o rozsahu do 300 slov
 • původní vědecké nebo přehledové práce o rozsahu do 1500 slov, tvoří přibližně 70% obsahu časopisu
 • populárně-naučné práce do časopisu Výživa a potraviny, o rozsahu do 1500 slov, tvoří přibližně 20% obsahu časopisu a téměř 100% přílohy Zpravodaje
 • grafy a tabulky se počítají mimo text, součástí rukopisu jsou pouze titulky a popisky obrázků uvedené na konci textu

Z těchto důvodů žádáme od svých autorů, aby před zasláním rukopisu zvážili, o který typ textu se jedná a článků pro Výživu a potraviny, případně i pro stálou přílohu Zpravodaj školního stravování a dodrželi formát jednotlivých rukopisů.

1. KRÁTKÉ ČLÁNKY

Jsou rychlým sdělením v rozsahu do 300 slov. Nejčastějším formátem je reakce na novou zásadní publikaci v oboru nebo její volná reprodukce. Jsou vítány reakce na publikace v nejlepších časopisech oboru, jako např. New England Journal of Medicine, Nature, Science apod.

Krátkým článkem může být i seznámení s předběžnými výsledky vzdělávacího projektu, vlastního nepublikovaného výzkumu nebo příspěvku na konferenci. U autorů článků se neuvádí  instituce ani tituly. Pod článkem je vždy uvedeno jméno a příjmení toho, kdo článek vypracoval. Článek je recenzován pouze šéfredaktorem. V seznamu literatury se uvádí max. 2 zdroje (pouze jejich DOI). Pokud jsou krátké články dodány v souboru několika krátkých článků souhrnné délce asi 1500 slov, jsou honorovány stejně jako recenzované práce.

2. PŮVODNÍ VĚDECKÉ A PŘEHLEDOVÉ PRÁCE

Jsou původní práce patřičného o rozsahu do 1500 slov a vědecké významnosti, které nebyly dříve publikovány v jiných časopisech. Vědecké články jsou strukturovány podle osnovy:

Abstrakt ČJ – Abstrakt AJ – Úvod – Materiál a metody – Výsledky a diskuse – Závěr. Přehledová práce je strukturována s pomocí nadpisů označujících jednotlivá témata odstavců. I přes vědeckou významnost musí být styl čtivý s omezením méně častých odborných výrazů. Autoři se snaží omezit počet zdrojů u přehledových článků do 20, u původních vědeckých prací do 10. Články jsou recenzovány ve standardním recenzním řízení.

3. POPULÁRNĚ-NAUČNÉ ČLÁNKY

Otiskujeme omezený počet populárně naučných článků do rozsahu 1500 slov, s maximálním omezením odborného jazyka, čtivé a pochopitelné pro širokou veřejnost, zejména pracovníky ve společném stravování. Článek musí mít zajímavé nebo nově zpracované téma a jednoduché jazykové podání. Odkazy na literaturu podle zásad etiky psaní, a doporučený rozsah je 0-5 citovaných prací. Tyto rukopisy nemají abstrakt. Prochází zkráceným recenzním řízením jedním oponentem nebo členem redakční rady.

ZÁSADY PSANÍ RUKOPISŮ

Rukopisy by měly být buď prezentací nového zjištění a nových výsledků nebo novým originálním textem, syntézou primární literatury k danému tématu. Nejsou vhodné rukopisy, které jsou jen opisem starých známých textů a faktů.

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

Pokud jsou součástí práce původní výsledky, musí být alespoň minimálně zpracovány odpovídajícími statistickými metodami. Minimem je uvedení informace o chybě (směrodatná odchylka, 95% intervaly spolehlivosti apod.).

DĚLENÍ ČLÁNKŮ NA KAPITOLY

Rukopis by měl být vhodně členěn na podkapitoly (popsáno výše)

UVÁDĚNÍ JMEN AUTORŮ A INSTITUCÍ

Uvádí se plná jména autorů spolu s plnými tituly a oficiálními názvy institucí. Jeden z autorů je hvězdičkou v textu označen jako korespondenční autor. Na konci rukopisu je pak na autora uveden e-mail.

NÁZEV RUKOPISU

Musí být krátký a výstižný. Zkratky se v názvu uvádí jen výjimečně v případě, že jsou obecně známé. Název rukopisu musí být uveden v českém i anglickém jazyce.

ABSTRAKTY

Abstrakty k článkům musí být v rozsahu do 120 slov v anglickém i českém jazyce. U přehledových článků musí abstrakt obsahovat hlavní cíl práce a průřez obsahem.

U původních prací abstrakt musí obsahovat stručný́ experimentální postup, nejdůležitější výsledky a význam práce. Anglický abstrakt nemusí být doslovným překladem, ale musí být významově shodný́ s abstraktem v českém jazyce. Angličtina musí být na dobré úrovni.

Nevhodné jsou abstrakty, které suplují úvod, a abstrakty příliš obecné. Abstrakty nemohou obsahovat nevysvětlené zkratky. Oba abstrakty musí být v rozsahu do 120 slov a vystihovat obsah práce.

KLÍČOVÁ SLOVA

Autoři uvedou u článku 3- 5 klíčových slov v českém i anglickém jazyce, která nejvíce článek charakterizují.

TABULKY A OBRÁZKY

Součástí rukopisu jsou pouze titulky a popisky obrázků uvedené na konci textu.

Samotné obrázky přikládají autoři samostatně jako přílohu k rukopisu v nejvyšší kvalitě s přihlédnutím k jejich velikosti v konečném textu, v rozlišení jedné strany minimálně 300 dpi (pro fotografie), a 600 dpi (pro čárovou grafiku) ve formátu .tif, .jpg, nebo .png. Jsou-li součástí grafy, autoři přiloží k rukopisu i soubor z tabulkového procesoru s původními daty a grafem pro případné úpravy.

Tabulky a obrázky musí být samovysvětlující. Z titulku nebo popisku u tabulky nebo grafu musí vyplývat, co je jejich obsahem. Musí být vysvětleny všechny zkratky, případně pokud je jejich součástí kódovaný popis vzorků, musí být v popisku klíč k jejich pochopení.

Jsou-li v textu použity tabulky i grafy, není vhodné, aby zobrazovaly shodná data.

Grafy a tabulky musí mít uvedeny informace o chybě (směrodatná odchylka, 95% intervaly spolehlivosti).

STYL A PÍSMO

Autoři při psaní dodržují obecné typografické zásady. Co se týče stylistiky, ve slovech tvořených z řeckého základu upřednostňujeme u našich rukopisů přepis skupiny „th“ jako „t“, tedy etan, metyl, metoda, teorie, terapie, -téza (syntéza,…). Psaní „th“ se zachovává pouze ve slovech úzce odborných a jejich odvozeninách (methiocarb).

Ve zdomácnělých odborných slovech upřednostňujeme psaní „z“, tedy analýza, dezert, emulze, intenzita, rezistence, xantinoxidáza, fruktóza, glukóza. Nezdůrazňuje se délka slabik u slov končících na „in“ a „en“, tedy vitamin namísto chybného vitamín, podobně amin, anilin, glycerin.

UVÁDĚNÍ ODKAZŮ NA POUŽITOU LITERATURU

Musí být u všech textů dle náležitostí etiky odborného publikování. Žádáme autory, aby dodržovali doporučení a překračovali u jednotlivých typů rukopisů počty jen v nutných případech.
Počet citací literatury by měl být úměrný významu a rozsahu článku a odpovídat zaměření časopisu. Jako vzor přikládáme článek Spektra rostlinných polymerů z č. 6. 2016 str. 158.

PRO KRÁTKÉ ČLÁNKY:

Pokud jsou krátké články volným přepisem jedné původní práce, uvádí se její citace formou DOI na konci článku – doi:  10.1017/S000711451300247X. U internetových zdrojů se uvede zkrácená adresa: www.pork.org

PRO POPULARIZAČNÍ I ODBORNÉ PRÁCE:

V textu se uvádí:

[1], [1,2] nebo [1-3]

V seznamu literatury za textem pak:

Článek v časopise

 1. Barker DJ et al. (1989) Weight in infancy and death from ischaemic heart disease. Lancet 11, 577–580.
 2. Lloyd MA, Drake MA, Gerard PD (2009) Flavor variability and

fl avor stability of U.S.-produced whole milk powder. Journal

of Food Science 74 (7), 334–343.,003

(V případě dvou autorů se píší oba.)

 

Kniha/diplomová práce

 1. Vávrová T (2012) Výživová doporučení u geriatrických pacientů. Magisterská práce. Univerzita Karlova.
 2. World Health Organization (2003) Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases. Joint WHO/FAO Expert Consultation. WHO Technical Report Series no. 916. Geneva: WHO.
 3. Velíšek J, Hajslova J (2009) Chemie potravin. OSSIS.

Internetové zdroje

 1. Nationmaster (2005) HIV AIDS – Adult prevalence rate. http://www.nationmaster.com/graph-T/hea_hiv_aid_adu_pre_rat (přístup červen 2013).

Neuvádí se ISBN, ISSN ani počty stran. Seznamy literatury se nekrátí.

RECENZNÍ ŘÍZENÍ

Po odeslání rukopisu je rukopis přidělen podle odbornosti jednomu ze členů redakční rady, který se stane odpovědným redaktorem článku. Odpovědný redaktor komunikuje s autorem a nechá vypracovat minimálně dva oponentské posudky od nezávislých odborníků v daném oboru. Ti nesmí být ze stejné instituce jako autor. Odpovědný redaktor sám může být autorem jednoho z posudků, pokud rukopis spadá do jeho odbornosti. Oponentní řízení je anonymní a autor rukopisu nezná jména oponentů.

Po vypracování oponentních posudků je redaktor zašle e-mailem autorovi, který je do 3 týdnů zapracuje do rukopisu. Autor odevzdává odpovědnému redaktorovi revidovaný rukopis ve formě, ve které je připraven k tisku, včetně pečlivé kontroly překlepů a s použitím běžných typografických zásad. Kromě toho odesílá i dokument, ve kterém byly formou sledování změn zaznamenány všechny změny. Současně s tím zašle autor odpovědnému redaktorovi dopis, ve kterém se vyjádří ke změnám.

Odpovědný redaktor kontroluje v součinnosti s recenzenty, nakolik autor zapracoval připomínky. Odpovědný redaktor dokončí úpravy rukopisu a odešle ho k sazbě. V případě potřeby je autor požádán o autorizaci některých drobných redakčních úprav.

Formulář pro recenzenty ke stažení.

ODMĚNY ZA PUBLIKACI

Z důvodu negativního finančního dopadu protiepidemických opatření na činnost Společnosti pro výživu je vyplácení odměn autorům rukopisu, autorům fotografií, recenzentům a garantům dočasně pozastaveno.

ZASLÁNÍ HOTOVÉHO RUKOPISU

Nové rukopisy zasílejte v elektronické formě na adresuinfo@vyzivaspol.cz (sekretariát  vydavatele výživaservis s.r.o)

V průvodním e-mailu , který pošlete do redakce spolu s rukopisem, prosíme o uvedení:

 • souhlas s přečtením pokynů pro autory a vyjádření, že rukopis je vhodný k publikování ve Výživa a potraviny
 • telefonní číslo na autora rukopisu

 

Zasláním rukopisu do redakce autor dává automaticky souhlas se zveřejněním článku v časopisu Výživa a potraviny jak v tištěné tak elektronické verzi a s uvedením článku na webu Společnosti pro výživu, z.s.

 

Vzor článků:

Čirok a jeho využití
Reformulace pekařských výrobků