Stanovy

Preambule

 1. Fórum je aktivátorem, koordinátorem a odborným garantem procesů zaměřených na edukaci a praktickou realizaci prevence nadváhy a obezity dětí a mládeže.
 2. Fórum je otevřenou platformou pro iniciativy respektující odborná doporučení v oblasti prevence dětské nadváhy a obezity (výživa, pohyb, edukace). Fórum sdružuje osoby, organizace a iniciativy, které se rozhodly přispět k jeho cílům.
 3. Fórum prevence dětské nadváhy a obezity (dále jen Fórum) je založeno z iniciativy Společností pro výživu (SPV), která se dlouhodobě zabývá výživou dětí v předškolních a školních zařízeních, a ve své činnosti bude tuto její odbornou aktivitu dále doplňovat a rozšiřovat.

Cíle činnosti

 1. Odborná záštita existujících nebo nově vytvářených iniciativ zaměřených na prevenci dětské nadváhy a obezity v prostředí předškolních a školských zařízeních České republiky (ČR) a organizační aktivita zaměřená na jejich koordinaci, propojování a podporu jejich šíření.
 2. Vytvoření sady kriterií pro certifikaci předškolních a školských zařízení zaměřených na zdravý životní styl/prevenci dětské nadváhy a obezity.
 3. Spolupráce s předškolními a školskými zařízeními, která se budou moci řadit mezi certifikovaná zařízení zaměřená na zdravý životní styl dle vlastního výběru kombinací pro ně nejvhodnějších iniciativ.
 4. Za podpory Fóra vznik certifikovaných zařízení zaměřených na zdravý životní styl ve všech krajích ČR

Forma činnosti

 1. Fórum je odbornou sekcí SPV.
 2. Odbornou sekci řídí výbor, který vede předseda. Výbor má maximálně sedm členů (nejméně tři) a může mít až dva místopředsedy a tajemníka.
 3. Fórum není právnickou osobou a pracuje podle vlastního plánu činnosti, který je v souladu se stanovami a zaměřením činnosti SPV. Odborná sekce v rámci SPV organizačně funguje prostřednictvím sekretariátu a nejméně jednou ročně výbor sekce podává písemně zprávu o činnosti správní radě SPV.
 4. Členem sekce mohou být fyzické osoby starší 18 let i právnické osoby, které souhlasí s činností SPV i sekce.
 5. Způsob rozhodování v sekci určuje plénum sekce včetně časového a osobnostního určení.

Způsoby práce

 1. Aktivace školního prostředí v propojení výuky, stravovacích segmentů školy – školní jídelny, školní automaty, školní bufety, zájmové sportovní činnosti či jiné aktivity se zaměřením na vytvoření adekvátního prostředí pro zdravý životní styl (prevence nadváhy a obezity).
 2. Celospolečenská aktivace na úrovni zřizovatelů předškolních a školských zařízení za podpory příslušných ministerstev a orgánů státní správy, samosprávy a zájmových uskupení.
 3. Primární cílovou skupinou jsou ředitelé škol, učitelé zaměřující se na výuku ke zdravému životnímu stylu, vychovatelé ve školních družinách, vedoucí školních jídelen, pracovníci zajišťující i ostatní výživu dětí, učitelé nebo dobrovolní pracovníci aktivující pohybové aktivity školních dětí.
 4. Sekundární cílovou skupinou jsou děti a mládež navštěvující předškolní a školská zařízení.