Co je třeba, když chci dovážet olivový olej ze Španělska?

Dobrý den,

začínám dovážet olivový olej ze Španělska. Budu jej prodávat pod s. r. o. mého otce, která ale doposud obchodovala pouze s nepotravinářskými produkty. Chci se zeptat, zda je nutné na Státní zemědělské a potravinářské inspekci nějakým způsobem oznamovat zahájení této činnosti, zda musím splňovat nějaké hygienické podmínky a co všechno musí obsahovat česká etiketa. V těch zákonech a vyhláškách se moc nevyznám.

Předem děkuji.

Celá oblast výroby potravin, obchodu s potravinami, včetně jejich skladování, dopravy a nabízení k prodeji se ve státech EU řídí rozsáhlou legislativou – Nařízeními a Směrnicemi Evropských společenství na které navazuje národní legislativa, v ČR především zákon č.110/1997 Sb. v platném znění a další zákony týkající se požadavků na jednotlivé skupiny a druhy potravin, dále zákon č.146/2002 Sb. o Státní zemědělské a potravinářské inspekci (dále jen SZPI), která je pro Vás orgánem státního dozoru. Na webových stránkách SZPI www.szpi.gov.cz lze najít jak legislativu EU tak českou v plném znění. Vzhledem k tomu, že se již zabýváte dovozem potraviny – uváděním potraviny do oběhu (zákon o potravinách § 2, písm. o), je pro Vás zcela nezbytné se s ustanoveními a požadavky obecně závazných právních předpisů seznámit. Dále je třeba dovoz potraviny územně příslušnému inspektorátu SZPI podle adresy sídla Vaší firmy ohlásit – formulář najdete na výše uvedené webové stránce) .

 

Ze shora uvedeného webu szpi pro začátek uvádím:

 

Obecné informace k dovozu potravin dovážených do ČR z jiné země EU

 

Potraviny, které se na český trh dostávají z jiné členské země Evropské unie, se nepovažují za dovezené. Při obchodování v rámci členských zemí EU se uplatňuje tzv. volný pohyb zboží. K obchodování nepotřebujete žádná speciální povolení ani certifikáty. Potravina musí být samozřejmě bezpečná, správně označená a musí splňovat příslušné obecně závazné právní předpisy.

 

Obecné požadavky

 

Všechny potraviny uváděné na trh v rámci EU musí splňovat obecné požadavky na označování stanovené směrnicí 2000/13/ES, v platném znění (u nás byly požadavky směrnice zapracovány do zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů). Důležitým předpisem je Nařízení Evropského parlamentu a Rady 178/2002/ES, které stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, ve znění pozdějších předpisů.

 

Protože neuvádíte v jakém balení potravinu dovážíte je užitečná i další informace SZPI

 

Rozlévání olivových olejů

 

28. 03. 2013

 

Olivové oleje mohou být na trh uváděny pouze v souladu s nařízením Komise (EU) č. 29/2012 ze dne 13. ledna 2012 o obchodních normách pro olivový olej (dále jen „nařízení č. 29/2012“), které provádí čl. 113 odst. 1 písm. a) Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů). Tato obchodní norma neumožňuje, aby byl olivový olej nabízen konečnému spotřebiteli bez dalšího jako „rozlévaný“ (např. do přinesených lahví).

 

Dle čl. 2 nařízení č. 29/2012 se olivové oleje uvedené v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení nabízejí konečnému spotřebiteli v balení o maximálním objemu 5 litrů, opatřeném uzávěrem, který není možné znovu použít, a toto balení je označeno etiketou podle čl. 3 až 6 tohoto nařízení. Jedná se o jedinou právně přípustnou možnost, v jakých obalech a za jakých podmínek mohou být olivové oleje konečnému spotřebiteli nabízeny.

 

Pokud hodlá provozovatel potravinářského podniku olivové oleje pro konečného spotřebitele stáčet z jiných (větších) obalů, musejí obaly, ve kterých mají být olivové oleje nabízeny konečnému spotřebiteli (do kterých má být olej za tímto účelem stáčen), odpovídat požadavkům čl. 2 nařízení č. 29/2012, tedy musí se jednat o obaly o maximálním objemu 5 litrů, opatřené uzávěrem, který není možné znovu použít, a toto balení musí být označeno etiketou podle čl. 3 až 6 tohoto nařízení. Tento potravinářský podnik (provozovna) je potom stáčírnou olivového oleje a provozovatel této stáčírny má povinnost dle čl. 7 nařízení č. 29/2012 na žádost příslušného orgánu předložit předepsané doklady dokládající údaje uvedené v článcích 4, 5 a 6 tohoto nařízení a podléhá případně dalším opatřením ze strany státu podle čl. 8 a 9 tohoto nařízení.

 

Za dotaz děkuje a odpovídá MVDr. Pavel Otoupal, CSc..