Výživa obecně

Antioxidanty snižují riziko rakoviny u kuřaček

Autoři hodnotili změny stavu DNA u 96 mužů a u 80 žen před a po 15 měsíčním podávání vitaminových antioxidantů (500 mg vitaminu C a 400 mj. vitaminu E denně) nebo placeba. Všechny pokusné osoby kouřily denně více než 10 cigaret a hladina sérového cotininu (hlavního metabolitu nikotinu) byla vyšší než 25,0 ng/ml. Krevní vzorky …

Vybrané články

Příjem vody je základní podmínkou našeho života

2006/1 MUDr. Petr Tláskal, CSc. FN Motol, Praha   Voda je významnou součástí našeho organismu. Bez příjmu vody nebo tekutin či potravin, které vodu obsahují, by se náš život rychle zastavil. Obdobné nároky má náš organismus na kyslík nebo glukózu, i když v jiných závislostech. Voda je součástí každé buňky, je obsažena i v mimo …

Vybrané články, Vyživová doporučení, dokumenty

Zdravá třináctka – stručná výživová doporučení pro širokou veřejnost

2006/1 Výživová doporučení jsou určena pro zdravé osoby a slouží k prevenci civilizačních chorob, na které se správná výživa významně podílí. V České republice vydalo první výživová doporučení pod názvem „Směry výživy obyvatelstva ČSR“ předsednictvo Společnosti pro racionální výživu (jejímž nástupcem je Společnost pro výživu) v roce 1986 a v roce 1989 jejich inovovanou formu. …

Výživa obecně

Kyselina askorbová nejúčinnější činitel pro absorpci železa

Kyselina askorbová je velmi široce studovaný činitel pro absorpci železa. Spoluúčinkuje při redukci iontu železitého na iont železnatý, který je rozpustnější. Obě živiny musí být konzumovány ve stejnou dobu pro zvýšení výskytu. Kyselina askorbová je stabilní v suchém stavu, ale v roztoku se snadno oxiduje. Oxidace se může omezit tím, že se substance kyseliny askorbové …

Výživa obecně

Mikroživiny

Problematika mikroživin ve výživě se v poslední době intensivně diskutuje v řadě zemí. Velkým problémem je v některých zemích deficit vitaminu A, železa a zinku. Proto se na thema mikroživin ve výživě konala konference v Limě, Peru v období 15. – 18. 11. 2004 s cílem zlepšit stav mikroživin u dětí, mladistvých a těhotných žen …

Výživa dospělých

Ke snížení rizika kostních zlomenin potřebují starší osoby více vitaminu D

Výskyt kostních zlomenin jako následek osteoporózy se zvyšuje. Nárůst počtu těchto zlomeni spolu s vysokými náklady na léčení a zhoršením kvality života jsou dostatečně pádným důvodem pro hledání efektivní, levné a přijatelné strategie prevence. Jednou z možností je podávání vitaminu D. Autoři studovali efektivnost tohoto kroku na základě analýzy dostupných publikovaných pramenů. Analýza pěti prací …

Výživa dospělých

Důležitost včasné identifikace rizika lámavosti kostí

Po menopause minimálně každá třetí žena je ohrožena osteoporózou. Osteoporotické kostní zlomeniny jsou tak vážným zdravotním problémem u euroamerické populace. Proto je vhodná včasná identifikace rizika osteoporotických zlomenin, čehož lze dosáhnout sledováním kostní hustoty. Ztráty kostní hmoty lze zpomalit dosažením požadovaného stavu zásobení vápníkem a vitaminem D. Pro mnoho osob do vyžaduje pravidelný příjem doplňků …

Výživa dospělých

Mnoho pacientů s očním onemocněním v USA užívá vitaminy a byliny

Užívání doplňkové a alternativní mediciny se stalo populární v USA. Byla provedena studie na Universitě v Michigan Kellog Eye Center a bylo tam sledováno 397 pacientů v období září 2002 – březen 2003. Bylo zjištěno, že 132 (58,4%) pacientů užívalo vitaminy ve formě suplementu (doplňku stravy), užívali ponejvíce preparáty multivitaminů, a to téměř denně. Pouze …

Výživa obecně

Vitaminy B1, B2 a E ovlivňují progres kataraktu (šedého zákalu)

Pro potvrzení vlivu výživy na změny v propustnosti čočky u žen s kataraktem způsobeným věkem zorganizovali Jacques a sp. velkou studii. Spočítali obvyklé výživové dávky a podávali je 408 ženám v rámci speciální zdravotnické studie, která byla založena na dotazníku, ve kterém se uvádělo, jak často se konzumuje strava, a to po dobu 13 – …

Výživa obecně

Kyselina listová snižuje riziko mrtvice u mužů

Vysoká hladina homocysteinu v krvi může být snížena podáváním adekvátních dávek kyseliny listové, vitaminu B6 a B12. Ale může tento postup také snížit incidenci kardiovaskulárních příhod? Pro odpověď na tuto otázku He a sp. zaznamenávali incidenci mrtvice po období 14 let u 43 732 mužů amerických zdravotních profesionálů, kteří neměli kardiovaskulární onemocnění a diabetes při …