Výživa obecně

Vysoké dávky vitaminu B12 podávané orálně mohou upravit nedostatečnost ve stáří

Ve starším věku se často objevuje nedostatek vitaminu B12 jako důsledek jeho špatné vstřebatelnosti; vyskytuje se u osob se nespecifickou únavností nebo malátností. Obvykle se léčí intramuskulárními injekcemi 1 mg vitaminu B12 v měsíčních intervalech. Autoři studovali, jak velké dávky vitaminu B12 je třeba podávat při orální suplementaci. Použili 120členný pokusný soubor 70letých osob obého …

Výživa obecně

Vitamin E může zpomalit rozvoj Alzheimerovy nemoci

Ačkoliv lidský mozek představuje necelá 2 % tělesné hmotnosti, spotřebuje více než čtvrtinu tělního kyslíku. Vysoké hladiny nenasycených lipidů v mozku jsou náchylné na oxidační poškození, což se považuje za důležitý faktor ve vývoji neurodegenerativních poruch jako je Alzheimerova choroba. Nízká hladina vitaminu E v mozku je u pacientu s Alzheimerovou chorobou běžná. To naznačuje, …

Výživa obecně

Kyselina listová snižuje peroxidaci lipidů u uremických pacientů

Kardiovaskulární choroby jsou hlavní příčinou úmrtí pacientů s nemocnými ledvinami vyžadující dialýzu. Nedávno se k tomu přiřadily i vysoké krevní hladiny homocysteinu, záněty a oxidační stres jako faktory spojené s rozvoje aterosklerózy u těchto pacientů. Autoři studovali váhu těchto faktorů. Statistická analýza neprokázala žádné spojení mezi těmito třemi faktory. Záněty a lipidová peroxidace spolehlivě prognózují …

Výživa obecně

Antioxidanty snižují riziko rakoviny u kuřaček

Autoři hodnotili změny stavu DNA u 96 mužů a u 80 žen před a po 15 měsíčním podávání vitaminových antioxidantů (500 mg vitaminu C a 400 mj. vitaminu E denně) nebo placeba. Všechny pokusné osoby kouřily denně více než 10 cigaret a hladina sérového cotininu (hlavního metabolitu nikotinu) byla vyšší než 25,0 ng/ml. Krevní vzorky …

Vybrané články

Příjem vody je základní podmínkou našeho života

2006/1 MUDr. Petr Tláskal, CSc. FN Motol, Praha   Voda je významnou součástí našeho organismu. Bez příjmu vody nebo tekutin či potravin, které vodu obsahují, by se náš život rychle zastavil. Obdobné nároky má náš organismus na kyslík nebo glukózu, i když v jiných závislostech. Voda je součástí každé buňky, je obsažena i v mimo …

Vybrané články, Vyživová doporučení, dokumenty

Zdravá třináctka – stručná výživová doporučení pro širokou veřejnost

2006/1 Výživová doporučení jsou určena pro zdravé osoby a slouží k prevenci civilizačních chorob, na které se správná výživa významně podílí. V České republice vydalo první výživová doporučení pod názvem „Směry výživy obyvatelstva ČSR“ předsednictvo Společnosti pro racionální výživu (jejímž nástupcem je Společnost pro výživu) v roce 1986 a v roce 1989 jejich inovovanou formu. …

Výživa obecně

Kyselina askorbová nejúčinnější činitel pro absorpci železa

Kyselina askorbová je velmi široce studovaný činitel pro absorpci železa. Spoluúčinkuje při redukci iontu železitého na iont železnatý, který je rozpustnější. Obě živiny musí být konzumovány ve stejnou dobu pro zvýšení výskytu. Kyselina askorbová je stabilní v suchém stavu, ale v roztoku se snadno oxiduje. Oxidace se může omezit tím, že se substance kyseliny askorbové …

Výživa obecně

Mikroživiny

Problematika mikroživin ve výživě se v poslední době intensivně diskutuje v řadě zemí. Velkým problémem je v některých zemích deficit vitaminu A, železa a zinku. Proto se na thema mikroživin ve výživě konala konference v Limě, Peru v období 15. – 18. 11. 2004 s cílem zlepšit stav mikroživin u dětí, mladistvých a těhotných žen …

Výživa dospělých

Ke snížení rizika kostních zlomenin potřebují starší osoby více vitaminu D

Výskyt kostních zlomenin jako následek osteoporózy se zvyšuje. Nárůst počtu těchto zlomeni spolu s vysokými náklady na léčení a zhoršením kvality života jsou dostatečně pádným důvodem pro hledání efektivní, levné a přijatelné strategie prevence. Jednou z možností je podávání vitaminu D. Autoři studovali efektivnost tohoto kroku na základě analýzy dostupných publikovaných pramenů. Analýza pěti prací …

Výživa dospělých

Důležitost včasné identifikace rizika lámavosti kostí

Po menopause minimálně každá třetí žena je ohrožena osteoporózou. Osteoporotické kostní zlomeniny jsou tak vážným zdravotním problémem u euroamerické populace. Proto je vhodná včasná identifikace rizika osteoporotických zlomenin, čehož lze dosáhnout sledováním kostní hustoty. Ztráty kostní hmoty lze zpomalit dosažením požadovaného stavu zásobení vápníkem a vitaminem D. Pro mnoho osob do vyžaduje pravidelný příjem doplňků …